ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ (IUL)327-A/327/2020/2 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ A2 ފޯމް

މިސްކިތު މަސައްކަތު A2 ފޯމު