ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމެޓީ | ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމެޓީ

ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތުގެ ނާރެސް

އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމެޓީގެ ހުރިހާމަސައްކަތަކާ ނިންމުތަކެއް ބިނާކުރަން ޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި، އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވާގޮތް

ކޮމެޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ 7 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

  • ނައިފަރު ކައުންސިލުން އައްޔަންކުރާ 03 މެންބަރުން
  • ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ 2 މުވައްޒަފުން ( ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ / މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަންގެ އިސް މުވައްޒަފު )
  • ނޯދަން ޔުޓިލިޓީސް ( ނައިފަރު އިންޖީނުގެ ) އިން ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިކުރާ މެންބަރު
  • ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިކުރާ މެންބަރު

ކޮމެޓީން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

1.1    ކައުންސިލުން ބިޑުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ތައްޔާރުކުރާ ޕްރީބިޑް މަޢުލޫމާތުތައް ދިރާސާކުރުން

1.2    އިޢުލާނު ކުރެވޭ ބިޑުތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ދިރާސާކޮށް، މަސައްކަތުގެ ޕްރީބިޑް މަޢުލޫމާތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޕޮއިންޓްދިނުން

1.3    ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާއެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ، ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުން ސޮއިކޮށް ( މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތާއި، އެފަރާތައް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ސަބަބު އެގޭގޮތަށް ) ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވުން

ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ ޢަޤުދުވުން

އަންދާސީ ހިސާބުބަލާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާ ޢަޤުދުވާނީ މަދުވެގެން 4 މެންބަރުން ޙާޒިރުވެގެންނެވެ.

ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ

ކޮމިޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމަކީ ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. މިގޮތުން ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބައިތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  • ޖަލްސާ ނަންބަރު
  • ޖަލްސާ ބޭއްވި ބޭނުން
  • ޖަލްސާ ބޭއްވިތާރީޚާއި ތަން
  • ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދާއި ނަންތައް
  • ޖަލްސާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
  • ޖަލްސާގައި ނިންމި ނިންމުންތައް