ރަށާގުޅޭ މައުލޫމާތު

06 ނޮވެމްބަރ 2012

ރަށުގެ އާބާދީ އާއި ބޮޑުމިން

ރަށުގެ ބޮޑުމިން

52 ހެކަޓަރ

ޖުމްލަ އާބާދީ

5031

އާބާދު ވެފައިވާ ސަރަޚައްދުގެ ބޮޑުމިން

22 ހެކްޓަރ

އަންހެން

2390

ގޭބިސީގެ އަދަދު

1200

ފިރިހެން

2641

ރަށުގެ ބޮޑުމިނުން ބޮލަކަށްޖެހޭވަރު

އާބާދީގެ ނިސްބަތް އަންހެން އިންސައްތަ

47.50%

އާބާދީގެ ނިސްބަތް ފިރިހެން އިންސައްތަ

52.49%

އާބާދީގައި ޒުވާނުންގެ ނިސްބަތް އިންސައްތަ

36.25%

އާބާދީގައި މުސްކުޅިންގެ ނިސްބަތް އިންސައްތަ

6.22%

05 އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން

264

05 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން

268

05 އަހަރާ 18 އަހަރާ ދެމެދުގެ އަންހެން

575

05 އަހަރާ 18 އަހަރާ ދެމެދު ފިރިހެން

577

18 އަހަރާ 35 އަހަރާ ދެމެދު އަންހެން

872

18 އަހަރާ 35 އަހަރާ ދެމެދު ފިރިހެން

952

35 އަހަރާ 65 އަހަރާ ދެމެދު އަންހެން

949

35 އަހަރާ 65 އަހަރާ ދެމެދު ފިރިހެން

1071

65 އަހަރުން މަތި އަންހެން

126

65 އަހަރުން މަތި ފިރިހެން

187

ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު

މިސްކިތްތަކާއި

މިސްކިތްތަކުގެ އަދަދު

5

މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރެވޭ އެންމެގިނަ

3000

 ތައުލީމީ

ޕްރީސުކޫލް

ސްކޫލްގެ އަދަދު

2

ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަދަދު ބޭބީ ނާސަރީ

79

ކްލާސް ރޫމްގެ އަދަދު

6

ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަދަދު ނާސަރީ

87

ކިޔަވާކުދިންގެ ޖުމްލަ އަދަދު

303

ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަދަދު އެލް.ކޭ.ޖީ

74

ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު

18

ކިޔަވާ ކުދިންގެ އަދަދު ޔޫ.ކޭ.ޖީ

69

 

ޕްރައިމަރީ، ސެކަންޑަރީ، ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ

ސްކޫލްގެ އަދަދު

1

ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު ގްރޭޑް 1 ން 12 އަށް ރަށުންބޭރު

92

ކްލާސް ރޫމްގެ އަދަދު

ކިޔަވާ ކުދިންގެ ޢަދަދު ގުރޭޑް 1 ން 12 އަށް ރަށުގެ

670

ކިޔަވާކުދިންގެ ޖުމްލަ އަދަދު

762

ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންގެ ޢަދަދު ގްރޭޑް 1 ން 12 އަށް

80

ކިޔަވާދޭ ޓީޗަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު

ސްކޫލްގެ ކެޕޭސިޓީ

900

 

މަގާއި، ބަނދަރާއި ފަޅު އަދި ކުނިނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމް

ބަނދަރާއި ފަޅުން ބޭނުންހިފާ ސަރަޚައްދު

30580 އަކަމީޓަރ

ބަނދަރުގެ ބޮޑުމިން

30580 އަކަމީޓަރ

ކުނިނައްތާލާ ކޮށި (ހުރިނަމަ) ބޮޑުމިން

103 އަކަމީޓަރ

ކުނިއަޅާ ސަރަޚައްދުގެ އަދަދު

1

މަގުމަތީގައި ދިއްލުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައްތީގެ އަދަދު

102

ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ

ޕްރައިމަރީ ހެލްތްކެޔަރދޭ ސެންޓަރުގެ އަދަދު

1

ޔޫތުސެންޓަރުގެ އަދަދު

ނެތް

ހެލްތްކެޔަރ ޚިދުމަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު

4

ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑުތަކުގެ އަދަދު

3

ވިޔަފާރި އާއި އިޤްދިޞާދު

ރަށުގައި ހިންގާ ފިހާރައިގެ އަދަދު

97

ސައިހޮޓާ،ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގެ އަދަދު

9

ރަށުގައިހިންގާ ލޯކަލްއިންވެސްޓްމެންޓް އަދަދު

12

ރަށުގައި ހިންގާ ކުންފުނީގެ އަދަދު

4

ބޭސް ފިހާރާގެ އަދަދު

3

އޮޑި ދޯނި ފަހަރުގެ އަދަދު

18

ވަޑާންގޭގެ އަދަދު

5

ސްޕީޓް ލޯންޗް ފަހަރުގެ އަދަދު

10

ވޯރކް ޝޮޕްގެ އަދަދު

4

ވަޒީފާ އަދާކުރާމީހުންގެ އަދަދު

500

ގަވަރމެންޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އާބާދީގެ ނިސްބަތް އިންސައްތަ

5%

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އާބާދީގެ ނިސްބަތް އިންސައްތަ

5%

އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު

ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު

ނެތް

ރަށުގައި ދުއްވުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދު

30