ބައެއް މުހިންމު ލިންކްތައް | ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބައެއް މުހިންމު ލިންކްތައް

ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާސް

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

މިނިވަން މުއައްސަސާ

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މޯލްޑިވްސްމަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ނައިފަރު

މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް

ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ނައިފަރު ޖުވެނައިލް

އީކޯ ޔޫތް

ނައިފަރު ޕައިނިއާރސް އެސޯސިއޭޝަން