ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް | ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް

2019 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް

ތިރީގައި އެވަނީ 02 ޖަނަވަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. އުތުރު ސިނާއީ ސަރަހައްދުން އަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓާއި އެގްރީމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، ބިން އިތުރުކުރުމަށް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

Aammu jalsage nimmun 05-2018 ތިރީގައި އެވަނީ 07 ފެބްރުއަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 05 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. މަގުސާފު ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި، މަޝްވަރާކުރެވި ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނު. ތަރައްޤީ ޕްލޭންގެ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

Aammu jalsage nimmun 04-2018 ތިރީގައި އެވަނީ 31 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 04 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނައިފަރު ބްރާންޗްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްތައް އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާ އަދި ސޮއި ބަދަލު

2018 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

Aammu jalsage nimmun 03-2018 ތިރީގައި އެވަނީ 25 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. ނައިފަރުގެ ޗާރޓެއް ޕްރިންޓްކޮށް އޮފީހުގައި ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާތީވެ މިކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާގޮތް ކޮމެންޓްކޮށް އެޕްރޫވް ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

Aammu jalsage nimmun 02-2018 ތިރީގައި އެވަނީ 17 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ކާރިމް 21 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް އެދިފައިވާތީ، ޗުއްޓީ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ

Kulli jalsage nimmun 01-2018 ތިރީގައި އެވަނީ 15 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި، ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީއިން ދެއްވާފައިވާ ލަފާތަކާއި އެކު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

Aammu jalsage nimmun 01-2018 ތިރީގައި އެވަނީ 10 ޖަނަވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކޮށްދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި، މަޝްވަރާ ކުރެވުނުގޮތަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓް

2017 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

ތިރީގައި އެވަނީ 28 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. އެމް.ޕީ.ބީ ގައި ޕޮލިހަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބައިގާ ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން މިއިދާރާއާއި ޙަވާލުކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާމެދު ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތެއް ކައުންސިލުން ނިންމާދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގައި، އެމް.ޕީ.ބީ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

40 21-12-2017 ތިރީގައި އެވަނީ 21 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 40 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. އެމް.ޕީ.ބީގެ ފިހާރަބައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރި ޢަލީ ޖާދުﷲ، މަޝްރަޙުގެ، ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓްގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ D

2017 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ

39 13-12-2017 ތިރީގައި އެވަނީ 13 ޑިސެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 39 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރު ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސެޓްލިންކް ޕވޓ ލޓޑ އާއި އެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ، އަލުން