ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން

ކައުންސިލްގެ ރައީސާ
ވިދާދު ޢަބްދުﷲ
ވޯޓަރކޫލް / ޅ. ނައިފަރު

 

ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރަޢީސް
 
މުޙައްމަދު ޝާހިދު
ކެކުރިމާގެ / ޅ. ނައިފަރު

 

ކައުންސިލް މެމްބަރ ކައުންސިލް މެމްބަރ ކައުންސިލް މެމްބަރ
މުޙައްމަދު ކާރިމް ޢަބްދުﷲ ސާމިރު މަމްނޫޙް ޢީސާ
އާވެހި / ޅ. ނައިފަރު މާކޯނި / ޅ. ނައިފަރު ބިނާ / ޅ. ނައިފަރު