މާލެއިން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް

އުޞޫލު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ