ޒަކާތާއިބެހޭ

ހ1431 އިން ހ1433 އަށް ފިޠުރުޒަކާތް ދެއްކިގޮތުގެ ތަފްޞީލް – ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު

ޖުމްލަ

 2.4 ކިލޯ އަގަށް ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން ދެއްކި

 2.4 ކިލޯ އަގަށް ތައިލެންޑް ހަނޑުލުން ދެއްކި

 2.4 ކިލޯ އަގަށް އާދައިގެ ހަނޑުލުން ދެއްކި

 

އަހަރު (ހިޖުރީ)

4849

63

81

4705

މީހުން

1431

 –

58.50

35.00

12.00

ރޭޓް

62980.50

3685.50

2835.00

56460.00

ފައިސާ

4918

86

37

4795

މީހުން

1432

 –

60.80

39.20

12.00

ރޭޓް

64219.20

5228.80

1450.40

57540.00

ފައިސާ

4531

90

60

4381

މީހުން

1433

 –

72.00

43.20

12.00

ރޭޓް

61644.00

6480.00

2592.00

52572.00

ފައިސާ


 Pdfޒަކާތް_ދިނުމުގެ_މުހިންމުކަން