ޚިޔާލު / މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް | ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޚިޔާލު / މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް

މިފޯމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ޚިޔާލު/މައްސަލަ މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވެރިފައި ކުރާނެއެވެ. މިފޯމް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ ޚިޔާލަށާއި މައްސަލަތަކަށް ޢާންމުކޮށް ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ޖަވާބު ފޮނުއްވަމުން ގެންދަވާނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. މައްސަލަ / ޚިޔާލާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ފޮނުވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ މިކައުންސިލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ނަން:

އެޑްރެސް:

އަތޮޅާއި ރަށް:

ގުޅޭނެ ނަމްބަރ

އީމެއިލް:

ސުރުޚީ:

ހުށަހަޅާ ޚިޔާލު/މައްސަލަ (ތަފްސީލް):