ޤަވާޢިދުތައް | ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޤަވާޢިދުތައް

ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ
Pdfއާންމުތަންތަނަށާއި މަގުމައްޗަށާއި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފައިވާ ތަކެތި ނެގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު-2019
Pdfކައުންސިލުން ދޫކުރާ ހުއްދަތައް ދޫކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު-2019
Pdfފިހާރަފިހާރައިގެ ކުޑަދޮރުން މުދަލާއި ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާއި ފިހާރައިގެ ދޮރުން ބޭރގައި މަގުމައްޗަށް މުދަލާއި ތަކެތި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާއިދު-2019
Pdfގޭގެއިން މަގު ހުރަހަށް ދަނޑި ދަގަނޑު ހޮޅި ވާ ޓިނު ފަދަ ތަކެތި ނެރެފައި ބެހެއްޓުމާބެހޭ ޤަވާއިދު-2019
Pdfގޭގޭގެ ފުރާޅުން މަގުމައްޗަށް އަންނަ ފެން ހިންދުމާބެހޭ ޤަވާއިދު-2019
Pdfކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު-2019
Pdfމަގުމަތި ކުނިކެހުމާބެހޭ ޤަވާއިދު-2019
Pdfރަށާ ގުޅިފައިވާ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ ފަޅުގައި ނުވަތަ ރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ފިލްމު ނަގަން ހުއްދަދިނުމާއި ފީނެގުމާބެހޭ ޤަވާއިދު-2019
Pdfރަށުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމާބެހޭ ޤަވާއިދު-2019
Pdfވަގުތީގޮތުން މަގު ބަންދުކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު-2019
Pdfއާންމު އުނދަގުލާބެހޭ ގަވާއިދު
Pdfމަގުފާރު އަދި އިންފާރު ތަޅާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
Pdfއޮޑިހަރުގެއާ ބެހޭ ގަވާއިދު
Pdfމަގުކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެހިވަޅުލުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު
Pdfތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
Pdfލައުޑް ސްޕީކަރ ބޭނުން ކުރުމާއި އަޑުގަދަކޮށް ލަވަޖެހުމާބެހޭ ގަވާއިދު
Pdfގޯތިގެދޮރާއި ބިމާއި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
Pdfކުނިއުކާލުމާ ކުނި ނައްތާލުމާބެހޭ ގަވާއިދު
އެހެނިހެން
Pdfޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ބޯޑުގެ ޤަވާޢިދު
Pdfޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު