students visit 2

‹ Return to އިފްތިތާޙް ސްކޫލްގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުން ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފި

ދަރިވަރުން އައުމުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުން ވަނީ އެކުދިންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި އެކުދިން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ދަރިވަރުން އައުމުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުން ވަނީ އެކުދިންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔައި އެކުދިން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.