ކޯވިޑް-19 ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ނައިފަރު ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރާ އިލްތިމާސް

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (ޕީ.ޑީ.އެފް) އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (ވޯރޑް ފައިލް)

ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޖަހަންފަށާފައިވާ ފެންސްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުން

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނެގި ވޯޓާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ކާބޯތަކެތީގެ ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ކުނި އުކައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި ފުރަބަންދުވެފައިވާ ފަރާތްތައް ރަށްރަށަށްގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކުގެ ހިދުމަތުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު އައުން

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކުރަމުން ދިޔަ ހުއްދަ އާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ހާއްޞަ ހާލަތުގައި ފަރުމަހަށް ދިއުމަށް އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު