ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސާވާއެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ވަޒަންކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ވަޑާންގެ ވޯކްޝޮޕްގެ ބިންތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ވަޒަންކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނައިފަރު ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް 2019 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ގެ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނައުން

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)327-C/327/2019/196

ވަޑާންގެ ވާރކްޝޮޕް ބިންތައް އަދި އަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ސިނާއީ ބިންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބިޑް ފޯމްއަށް ބަދަލުގެނައުން

ކުރީގެ ސިނާއީ ބިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަލަށް ދޫކުރެވޭ ސިނާއީ ބިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވަޑާންގެ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ވަޑާންގެ ވާރކްޝޮޕް ބިންތައް އަދި ސިނާއީ ބިންތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ބިން ނަންބަރ 40.23 ގެ ޗާޓް ބިން ނަންބަރ 40.24 ގެ ޗާޓް ބިން ނަންބަރ 40.26 ގެ ޗާޓް ނައިފަރު ބިމުގެ ޗާޓް އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ނައިފަރު މަލްޓިޕާޕަސް ބިލްޑިންގ ގައި ޖިމްއެއް ތަރައްޤީކުރުން

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ވަޑާންގެ ވާރކްޝޮޕް ބިންތައް އަދި އަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ސިނާއީ ބިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަދަލުގެނައުން

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ ވަޑާންގެ ވޯކްޝޮޕް ހެދުމަށް ދޫކުރެވޭ ބިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް އައި ބަދަލު އަލަށް ދޫކުރެވޭ ސިނާއީ ބިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް އައި ބަދަލު