ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކުރަމުން ދިޔަ ހުއްދަ އާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ހާއްޞަ ހާލަތުގައި ފަރުމަހަށް ދިއުމަށް އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު

1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތާއި ބެހޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ދަތުރު ހުއްދަ ދޫކުރާ ވަގުތުތަކާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ސާވާއެއް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ވަޒަންކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ވަޑާންގެ ވޯކްޝޮޕްގެ ބިންތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ވަޒަންކުރިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

ނައިފަރު ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް 2019 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ގެ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނައުން

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)327-C/327/2019/196

ވަޑާންގެ ވާރކްޝޮޕް ބިންތައް އަދި އަލަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ސިނާއީ ބިންތަކުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބިޑް ފޯމްއަށް ބަދަލުގެނައުން

ކުރީގެ ސިނާއީ ބިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަލަށް ދޫކުރެވޭ ސިނާއީ ބިންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ވަޑާންގެ ވޯކްޝޮޕްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ