އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ 2 މެމްބަރުންގެ މަޤާމް އިންތިޚާބްކުރުން

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ޓެގްކުރެވިފައި: