އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް އޮބްޒަރވް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ޓެގްކުރެވިފައި: