ކޯވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ދޫކުރަމުން ދިޔަ ހުއްދަ އާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ހާއްޞަ ހާލަތުގައި ފަރުމަހަށް ދިއުމަށް އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު