ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި ފުރަބަންދުވެފައިވާ ފަރާތްތައް ރަށްރަށަށްގޮސް ގޭގައި ކަރަންޓީން ކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ