ކޯވިޑް-19 ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ނައިފަރު ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރާ އިލްތިމާސް

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ