ކޯވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ މީހުންނާއި މާލެއިން ރަށްރަށަށްދާ މީހުން ކަރަންޓީނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު

ކޯވިޑް-19 ގެ ހާލަތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ މީހުންނާއި މާލެއިން ރަށްރަށަށްދާ މީހުން ކަރަންޓީނުވުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު (18 ޖުލައި 2020 ވަނަ ދުވަހު އަދާހަމަކުރެވިފައި)