ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ކަރަންޓީނުކުރުމާއި ކަރަންޓީނުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލް

އުޞޫލް