ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ނަންބަރ (IUL)327-A/327/2020/96 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ފޯމް

އޮފީސް މަސައްކަތު A2 ފޯމު