ފޮޓޯ ގެލަރީ | ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

އޮފީސްތަކުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް

2011ވަނަ އަހަރު ނައިފަރު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި އޮފީސްތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް
އޮފީސްތަކުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް

އިޝްތިހާރު

ނައިފަރު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އެކި އެކި ހަރާކާތަކުގެ ފޯސްޓަރުތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް
ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް 2013

ނައިފަރަށް އުދައެރުން

12 ފެބްރުއަރީ 2013ވަނަ ދުވަހު ނައިފަރަށް އުދައެރުން
12 ފެބްރުއަރީ 2013ވަނަ ދުވަހު ނައިފަރަށް އުދައެރުން

ތާރީޚް - ފޮޓޯއިން

ނައިފަރުގެ ތާރީޚީ ބައެއް ފޮޓޯތައް
ނައިފަރުގެ ތާރީޚްގެ ތެރެއިން