އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރަތްތަކެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުން

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ވޭޖްޕޫލަށް މީހުން ނެގުން

އިޢުލާން

އިޢުލާން ބާޠިލްކުުރުމަށް

އިޢުލާން

އެސިސްޓެންޓް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ނައިފަރު ބަނދަރު ޕްލޭން ޢާންމުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލުން

އިޢުލާން

ކޯވިޑް-19 ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ނައިފަރު ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރާ އިލްތިމާސް

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މަސައްކަތު މީހަކު ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (ޕީ.ޑީ.އެފް) އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް (ވޯރޑް ފައިލް)

ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ޖަހަންފަށާފައިވާ ފެންސްގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުން

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނެގި ވޯޓާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ