އިސްރަށްވެހިންގެ ދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ނައިފަރު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން އިސްނަންގަވައިގެން ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޢާއިލީ ހަވީރުގައި ނައިފަރު ކައުންސިލުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް 13 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް ގައި ބޭއްވުނު “އިސްރަށްވެހިންގެ ޢާއިލީ ހަވީރު 2017” ގައި، ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކު ބައިވެރިވެގެން ބެހެއްޓި ސްޓޯލްގެ

އިފްތިތާޙް ސްކޫލްގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުން ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފި

އިފްތިތާޙް ސްކޫލްގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގައި ކިޔަވާ 170 ދަރިވަރުން މިއަދު (12 އޮކްޓޯބަރ 2017) ގައި ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އިދާރާގެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިފިއެވެ. ހެނދުނު 09:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 12:00 އަށް އެކި ގްރޫޕްތަކަށް ބަހާލައިގެން ދަރިވަރުން އައުމުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުން ވަނީ އެކުދިންނަށް މަރުޙަބާ

ޑްރަގް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ލައިފް ސްކިލް” ގެ ނަމުގައި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ނައިފަރުގައި ފަށައިފި”

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލާއި ނެޝެނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އާއި ގުޅިގެން ނައިފަރުގައި “ޑްރަގް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ލައިފް ސްކިލް” ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރ 26 ން 28 އަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި ނައިފަރުގައި ގާއިމްވެފައިވާ ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާތަކުންނާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ޖުމްލަ 20 ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ފުޑްފެއަރ

ހައުސިން ލޯނަށް އެދި ފޯމް ދޫކުރުން

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ދޫކުރެވޭ ފޯމް ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން މިހާރު ދޫކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ. މިގޮތުން މި ފޯމް ދޫކުރަމުންގެންދާނީ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުގެ އައި ޑީ ކާޑް ގެ ކޮޕީއެއް މި އިދާރާ އަށް

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވާފި

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ހުސައިން އެމަޤާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފިއެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކަމަށް އަންގަވާ މިއަދު އެފަރާތުން ނައިފަރު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައިވަނީ ” 26 ފެބްރުއަރީ 2011ވަނަ ދުވަހު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން އެފަރާތާއި ހަވާލުކުރި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުން” 12 މެއި

ނައިފަރު ފަޔަރ ބިލްޑިނގް އެމްއެންޑީއެފް އަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދީފި

ޅ.ނައިފަރުގައި ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޅ.ނައިފަރުގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފަޔަރ ބިލްޑިންގ އެމްއެންޑީއެފްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މީގެކުރިން ސިވިލް ފަޔަރ މަނުން ބޭނުންކުރުމަށް ޕްލޭންކުރެވިގެން ތައްޔާރުކުރެވުނު މިބިލްޑިންގ އެމްއެންޑީއެފް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓްރޭނިންގ ހެދި ގިނަޢަދަދެއްގެ ސިވިލް ފަޔަރ މުވައްޒިފުންގެ ވަޒީފާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ސަރުކާރުން އުވާލައި

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް މަހުމޫދު ޢަބްދުލްހަމީދު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުއްލަޠީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ނައިބު ރައީސަކު ހޮވުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ކައުންސިލަރ މަހުމޫދު ޢަބްދުލްހަމީދު އިންތިޚާބު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 5 މެންބަރުން ހާޒިރުވި، ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ 2013ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުއްލަޠީފް އެމަޤާމުން މިއަދު އިސްތިއުފާދެއްވާފިއެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކަމަށް އަންގަވާ މިއަދު އެފަރާތުން ނައިފަރު ކައުންސިލަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައިވަނީ ” އަމިއްލަ ބައެއް ސަބަބުތަކާއިހުރެ މިވަގުތު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމާއިއެކު ” 8 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހުން

ރަށުފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

2013ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމަށްޓަކައި ރަށުފެންވަރުގައި ބޭއްވުނު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ. ނައިފަރުގެ 4 ސްކޫލަކުންނާއި 2 ޤުރުއާން ކުލާހުން ބައިވެރިވި މިމުބާރާތް ބާއްވާފައިވަނީ 29 މާރޗް 2013 އިން 30 މާރޗް 2013 އަށް މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ޖަލާލުއްދީން މާލަމުގައެވެ. 80 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި މިމުބާރާތުގައި