އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބް 2018 އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބް 2018 އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބް 2018 މޮނިޓަރކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބް 2018 މޮނިޓަރކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބް 2018 ގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބް 2018 ގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުން

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު 2018 އިޢުލާންކުރުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބު 2018 އިޢުލާންކުރުން

ފާހަގަ:

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 2014

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ނައިފަރުގައި ވަރަށް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 7 މާރޗް 2014 ވީ ހުކުރުދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00 ން ފެށިގެން ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މިގޮތުން ނައިފަރުގެ ކަނބަލުންގެ ފަރާތުން ވަރަށްބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދިޔަ މިހަރަކާތްތަކުގައި ދެދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބަށިމުބާރާތަކާއި، ރިލޭރޭސް އަދި

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ނައިފަރުގައި ފާހަގަކޮށްފި

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ނައިފަރުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ނައިފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި އަދި ފެމިލީއެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރާއި އީކޯތޫތުއާއި ނައިފަރު ޖުވެނައިލް ގުޅިގެން ގެންނެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 8 މާރޗް 2013ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:30 އިން ފެށިގެން ވަނީ

އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ނައިފަރުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއެއްގައި ހިމެނޭ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ދައުވަތު ދެއްވާގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފިއެވެ. އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލައި މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު މިބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ 01 މާރޗް 2013ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ 9:00ގައި ނައިފަރު މަލްޓިޕާޕަސް ބިލްޑިންގ ގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިނަލް އަގްވާމީ އަންހެނުންގެ

ރިބަން އެމްބްރޮއިޑަރީ ކޯހުގެ ނިންމުން ފާހަގަކޮށް ބައިވެރިންނާއި ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

ނައިފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރިބަން އެމްބްރޮއިޑަރީ ކޯހުގެ ނިންމުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ ހަފްލާއެއް ބާއްވާފިއެވެ. މިރޭ ނައިފަރު މަލްޓިޕާޕަސް ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވި ޙަފްލާގައި ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަށާއި ކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވި އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް ސެފްފިކެޓް ދިނުން އޮތެވެ. ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މިހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ހާމިދާ ޢަބްދުﷲ / ތަންހަޅިގެ އެވެ.

އަންހެނުން ކޮމެޓީއަށް އައު ރައީސާއަކު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ނައިފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ ރައީސާ ފާތިން މުޙައްމަދު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތަށް ވަގުތު ނުދެއްވޭތީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އަންހެނުން ކޮމެޓީއަށް އައު ރައީސާއަކު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އެކޮމެޓީގެ ޖަލްސާގައި ކޮމެޓީގެ އައު ރައީސާ އަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ އަލްފާޟިލާ ހަމްދާ މުޙައްމަދުއެވެ. ހަމްދާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ

ރިބަން އެމްބްރޮއިޑަރީ ކޯސް ފެށިގެން ކުރިއަށް

ނައިފަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރިބަން އެމްބްރޮއިޑަރީ ކޯސް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. 09 ފެބްރުއަރީ 2013 އިން 20 ފެބްރުއަރީ 2013 އަށް ކުރިއަށްގެންދާ މިކޯސް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ކުރީގެ ޢިމާރާތުގައެވެ. 36 ބައިވެރިންނާއިއެކު ފަށާފައިވާ މިކޯހުގައި ދަސްކޮށްދެވެނީ ފޮތީގައި ރިބަނުން އެކިވައްތަރުގެ މާގަނޑު