ނައިފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އައި.ޑީ.ބީ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި – އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ

ނައިފަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކު (އައި.ޑީ.ބީ) އަށް ހުށަހެޅި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާވާފިއެވެ. ނައިފަރު ނަރުދަމާއާއި ފެނުގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ނައިފަރު ކައުންސިލުން 31 ޖެނުއަރީ 2013 ގައި ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގެ ޖަވާބުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް

ފާހަގަ: