ނައިފަރު ބަނދަރުން އުޅަނދު ފަހަރު ލަފައި ފުރުމުގައި ޢާންމުންގެ ފަސޭހައަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސިޑިތައް ބަންދުވާގޮތަށް އުޅަނދު ފަހަރު އެޅުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

ނައިފަރު މަސްމާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި ދޯނިފަހަރު އެޅުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ނައިފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 16 ފެބްރުއަރީ 2013ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެމްޓީސީސީ އިން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދަނީ އިރުދެކުނު ފަރާތުގައި އެކްސްކަވޭޓަރއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ދަތުރުކުރާނެ ބެޑެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ދެކުނުފަރާތު ފަޅު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައެވެ. އެމްޓީސީސީއާއެކު

ފާހަގަ:

ބަނދަރުގެ އިން ވަކިކުރުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސަރވޭ ޓީމް ނައިފަރަށް އަތުވެއްޖެ

ނައިފަރު ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބަނދަރުގެ އިން ވަކިކުރުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސަރވޭޓީމް މިއަދު ނައިފަރަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. ނައިފަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެމްޓީސީސީގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މިޓީމްގެ ފަރާތުން 3 ދުވަސްވަންދެން ސަރވޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ސާވޭގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމި އަދި ވެހިކަލްތަކަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮލިބުމުން ދެކުނު

ފާހަގަ:

ޢަމަލީ މަސައްކަތްފެށުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ޓީމް ނައިފަރަށް

ނައިފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީގެ ޓީމް މިއަދު ހެދުނު ނައިފަރަށް އައިސްފިއެވެ. މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތަކާއިއެކު އައި ބާޖް ނައިފަރަށް ގާތްކޮށްފައިވަނީ ނައިފަރު ދެކުނުފަރާތު ފަސްގަނޑަށެވެ. އެމްޓީސީސީ ޓީމްގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބޭގޮތުން އެފަރާތުން ނައިފަރުގެ ބަނދަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނައިފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ

ފާހަގަ:

އިރުމަތީފަރާތުން މޫދަށް އަޅާފައިވާ ފާޚާނާ ހޮޅިތައް ގުޅާނޭ ވަގުތީ ސުވަރ ލައިނެއް އެޅުން

ފާހަގަ:

ނައިފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ޅ. ނައިފަރުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް 58.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ދެ ރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. އެމްޓީސީސީން ސޮއިކުރެއްވީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު ސައީދެވެ. އެމްޓީސީސީއާ އެކު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ

ފާހަގަ: