އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުގެ މަޤާމް އިންތިޚާބްކުރުން

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް އޮބްޒަރވް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ 2 މެމްބަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ 2 މެމްބަރުންގެ މަޤާމް އިންތިޚާބްކުރުން

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބް 2018 މޮނިޓަރކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބް 2018 އޮބްޒާވްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބް 2018 ގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ:

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އަލުން ކޮމެޓީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ފާހަގަ: