ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަދަނޑު މަރާމާތުކުރުމަށް ޔޫތުމިނިސްޓްރީއިން ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވަން ނިންމަވާފި

ނައިފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓީއިން އެހީ ދެއްވުން އެދި މިކައުންސިލުން 05 ނޮވެމްބަރ 2012 ގައި ހުށަހެޅުމާއިގުޅިގެން އެމަސައްކަތަށް އެހީދެއްވަވާނެކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން އަންގަވާފިއެވެ. މިކަން އެންގެވުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް ސޮއިކުރައްވާ 03 ފެބްރުއަރީ 2013ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ 22 ޖެނުއަރީ 2013ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު

ފާހަގަ: