Council Members

Council's Term 4 (2021 May 17 to Cont.)

Mohamed Rasheed

Council President

Ahmed Sajid

Council Vice President

Abdulla Hassan

Council Member

Ahmed Shifau

Council Member

Aishath Hina Mohamed

Council Member

Mariyam Luha

Council Member

Saajidha Mohamed

Council Member

ކައުންސިލްގެ ދައުރު 4 (2021 މެއި 17 އިން ފެށިގެން)

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އަޙްމަދު ސާޖިދު

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

ޢަބްދުﷲ ޙަސަން

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޝިފާޢު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ޢާއިޝަތު ޙިނާ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މަރިޔަމް ޟުޙާ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ސާޖިދާ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ކައުންސިލްގެ ދައުރު 3 (2020 އޯގަސްޓް 26 އިން 2021 މެއި 16 އަށް)

ވިދާދު ޢަބްދުﷲ

ކައުންސިލްގެ ރައީސާ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޢަބްދުﷲ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

މުޙައްމަދު ކާރިމް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މަމްނޫޙް ޢީސާ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ސާމިރު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ކައުންސިލްގެ ދައުރު 3 (2017 ޖޫން 04 އިން 2020 އޯގަސްޓް 25 އަށް)

މުޙައްމަދު ކާރިމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޢަބްދުﷲ

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

ވިދާދު ޢަބްދިﷲ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މަމްނޫޙް ޢީސާ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ސާމިރު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ކައުންސިލްގެ ދައުރު 2 (2014 ފެބްރުއަރީ 26 އިން 2017 ޖޫން 04 އަށް)

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ނޫރުﷲ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުއްލަތީފް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ޢަބްދުﷲ ސާމިރު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ޔަޙްޔާ މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ކާރިމް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު ޢަބްދުﷲ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ކައުންސިލްގެ ދައުރު 1 (2011 ފެބްރުއަރީ 26 އިން 2014 ފެބްރުއަރީ 25 އަށް)

މަޙްމޫދު ޢަބްދުލްޙަމީދު

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުއްލަތީފް

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

އަޙްމަދު ޙުސައިން

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ޢަރަފާތު މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ޔާސިރު މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޢަލީ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ކައުންސިލްގެ ދައުރު 1 (2011 ފެބްރުއަރީ 26 އިން 2014 ފެބްރުއަރީ 25 އަށް)

އަޙްމަދު ޙުސައިން

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަބްދުލްމަތީން ޢަބްދުއްލަތީފް

ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް

ޢަރަފާތު މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މަޙްމޫދު ޢަބްދުލްޙަމީދު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

ޔާސިރު މުޙައްމަދު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ

މުޙައްމަދު ޢަލީ

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ