Naifaru is located to 141 km (88 mi) north of the capital, Malé. It is the capital and most populous island of Lhaviyani Atoll. And also the 6th most populated island in the Maldives. The island is 1.1117km long and 0.737 km wide with a total aea of 52 hectors. 
By the end of 2021, the registered population of the island was recorded 5690 with 2946 males and 2744 females. It is estimated that are over 4000 people live in the island. The island has over 1470 households and amongst which 1110 houses are inhabited which includes over 800 immigrants employed under various fields.
The main income generator for the islanders has been fishing since the beginning. although working in resort islands, and tourism sector has gained popularity among the youth in the last few years and guesthouse businesses are thriving.
The vessels used in fishing are equipped with modern quality equipment and it is estimated that the number of fishing vessels exceeds 23. There are 2 major boats that travel to and from male on a schedule which helps the people and businesses with necessities and cargo needed for their daily life.
As for transportation, speed boats varying in different sizes that travel with in the atoll and even between atolls and regions are owned and operated by the people of Lh. Naifaru.
Lh. Atoll Hospital had been established to provide basic and specialist health services. after recent renovations and additional developments of the building, lh atoll hospital is now a 5-story building providing general laboratory services, scan services, x-ray inquiries with a team of specialist doctors including gynecologist, orthopedic, anesthetic, dentist, pediatrician surgeon, physiotherapist.
The government and private institutes provide educational facilities starting from kindergarten playschools, preschool education, secondary education, higher secondary education to tertiary education. The island has two colleges that offers courses up to master’s degree to its students.
The whole island has access to 24-hour electricity service and also a supply of treated water provided by Fenaka corporation.

ރަށުގެ ޖިއޮގްރަފީ

ނައިފަރަކީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އުތުރުން ދެކުނަށް އެތުރިފައި އޮތުމުގައި މާލެ އާއި އެންމެ ކައިރީގައި އިރުމަތީބިތުގައި އޮންނަ ފާދިއްޕޮޅު (ޅ.އަތޮޅު) ގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. ނައިފަރު އޮންނަނީ އިރުމަތީ ޠޫލުން "00 '20 73 ގައި، "00 '72 05 އަރުޟުގައެވެ. ރަށުގެ ދިގުމިނަކީ 1.1117 ކިލޯ މީޓަރ (1117 މީޓަރ) އެވެ. ފުޅާމިނަކީ 0.737 ކިލޯ މީޓަރ (737މީޓަރ)އެވެ. ރަށުގެ ބޮޑުމިނަކީ 52 ހެކްޓަރެވެ. 

އާބާދީ

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 5690 އެވެ. އެއީ 2946 ފިރިހެނުންނާއި، 2744 އަންހެނުންނެވެ. ނައިފަރުގެ ރަށްވެރިންގެ ތެރެއިން 4000 އަށް ވުރެން ގިނަމީހުން ދިރިއުޅެމުންގެންދާކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. 1470 އަށް ވުރެން ގިނަ ގޭބިސީގެ މައްޗަށް 1100 އަށް ވުރެން ގިނަ ގޯތީގައި މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ. އަދި 800 އަށް ވުރެން ގިނަ ބިދޭސީން އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކިފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންގުޅެމުންދާކަމަށް ވެސް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. 

އިޤްތިސާދު

ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާއި، ފެލިވަރު ކާރުޚާނާގައި މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަދި އެސްޓިމޭޓް އުޞޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ ގްރޫޕްތައް ރަށުގައި އުޅެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާ ތަކުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި، ކެފޭ / ރެސްޓޯރެންޓް ބޭސްފިހާރަ ފަދަ ވިޔަފާރި ތަކުންވެސް ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދައެވެ. މިވަގުތު ގެސްޓްހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެންހިންގާ 2 ތަން ހުރެއެވެ. 
މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރަނީ އެންމެ މިޒަމާނުގެ އުޅަނދުފަހަރެވެ. މިގޮތުން މަސްވެރިކަމުގައި 23 އަށް ވުރެން ގިނަ އުޅަނދު ބޭނުންކުރާކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. ނައިފަރުގައި މާލެ ދަތުރުކުރާ ދެ ބޯޓް އޮވެއެވެ. 

ޞިއްހީ ޚިދުމަތް

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ޤާއިމް ކުރެވިފައިވަނީ ނައިފަރުގައެވެ. އަދި މިހާރު މިޢިމާރާތަކީ 5 ބުރީގެ ބޮޑު ޢިމާރާތެކެވެ. މި ހޮސްޕިޓަލުން ޢާއްމު ޓެސްޓްތައް ހެދުމާއި، ސްކޭން ކުރުމާއި، އެކްސްރޭ ނެގުމާއި، އަންހެނުންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި، ކަށީގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި، އެތެރެހަށީގެ ޙާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި، ދަތުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން ޢާއްމު ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ލިބެމުން ދެއެވެ. ނަމަވެސް، ޚާއްޞަ ބަލިތަކާއި ގުޅުންހުރި ޑޮކްޓަރުގެ ޚިދުމަތް، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިގެން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

ތަޢުލީމު

ނައިފަރަކީ ޕްރީސްކޫލް ތަޢުލީމުން ފެށިގެން މަތީ ޘާނަވީ އާއި ރަސްމީ ތަޢުލީމް އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީފައިވާ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން ޕްރީސްކޫލްގެ ޚިދުމަތް އިޤްރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރީސްކޫލުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. އަދި ޕްރީސްކޫލުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12 އާއި ހަމައަށް، މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙުން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަތީ ތަޢުލީމުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ކޯސްތައް ނައިފަރުގައި ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ ވިލާ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްއިން ހިންގަވައެވެ. އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކޯސްތައް ނައިފަރުގައި ފެށިގެން ގޮސްފައި ވެއެވެ. ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި ކެމްޕަސްތަކުގެ ކޯސްތައް ކުރިޔަށް ދަނީ ވާރޗުއަލް މެކޭނިޒަމް އެއްގެ ތެރެއިން އޮންލައިން ޕްލެޓް ފޯމްތަކުގައެވެ. 

ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް

24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ. ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.