މަގުމަތީގައި ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ނަގައި ބިން ސާފުކުރުމަށް އެންގުން

Magumatheegai gavaaidhaa hilaafah bahattaafaivaa thakethi nagai saafukurumah engun

1 month ago