މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްރަކްޗަރ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނައިފަރުގައި އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުކޮށްފައިވާ ނޫސް ބަޔާނާއި ގުޅޭ

Ministry of National Planning, Housing & Infra Structure ge Press Release aai gulhey

1 year ago