ނައިފަރުގައި ޤާޢިމްކުރެވިފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޚިދުމަތަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް އެދި

Naifaru gai gaaim kurevifaivaa fenaai narudhamaage khidhumathah dhaaimee halleh hoadhai dhinumah edhi

1 year ago