WDC Term 4 (2021 May 17 to Cont.)

Aishath Abdulla

WDC President

Samira Mohamed

WDC Vice President

Khadheeja Saeed

WDC Member

Afwath Abdul Kareem

WDC Member

Maaisha Abdul Ghafoor

WDC Member

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 4 ވަނަ ދައުރު

ޢާއިޝަތު ޢަބްދުﷲ

ކޮމެޓީގެ ރައީސާ

ސާމިރާ މުޙައްމަދު

ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސް

ޚަދީޖާ ސަޢީދު

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ

އަފްވަތު ޢަބްދުލްކަރީމް

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ

މާއިޝާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ