The Secretariat of the Naifaru Council, is the legislative body elected under the law of local government, in Maldives. There are seven members elected as the council by a vote by the people of Lh.Naifaru.
Apart from the council members who make decisions, civil servants who are appointed to implement the decisions taken by the council members are formed as an organization. Secretariate of Naifaru council is located at Naifaru island which is the capital island of Lhaviyani Atoll.

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެކެވެ. މިކައުންސިލްގައި ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިތިބި 7 ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވައެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މިއިދާރާ އުފެދިފައިވަނީ ޅ.އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާރަށް ޅ.ނައިފަރުގައެވެ. މިއިދާރާގެ ޚިދުމަތްތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވާނީ ހަމައެކަނި ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.