Our Vision

To ensure the inhabitants of naifaru with essential housing and shelter facilities, providing opportunities of education from various fields, and safeguarding a regional health service in which all people achieve their full potential for health and well-being across the lifespan by a well-established means of modern quality sports and entertainment facilities to Boost gender equal employment opportunities and guarantee a environmentally safe modern transportation system and to ensure the people are familiar with adapting their lifestyle to the ways of developing modern technologies. 

Our Mission

To render the establishment of municipal services and to further accomplish, develop and enhance for citizens As per the Act On Decentralization of The Administrative Divisions of The Maldives (7/2010) 

އަމާޒު

ޤާނޫނު ނަންބަރު (2010/07) ގައި ބަޔާންކުރާ ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ރަށުގައި މި ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވޭނެ މަގުތައް ވިލަރެސްކުރުން

ތަސައްވަރު

ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށް، ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމީ ފުރުޞަތުތަކާއި ސަރަހައްދީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފަހިކޮށް، ދެޖިންސަށް ހަމަހަމަ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށް، ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ރައްކާތެރި ދަތުރު ފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލެވިފައިވާ، ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލުޖީގެ އެހީގައި ދިރިއުޅުން ބައްޓަން ކުރަން ދަސްވެފައިވާ ރައްވެހިންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ނައިފަރު ހެދުން. 

The Secretariat of the Naifaru Council, is the legislative body elected under the law of local government, in Maldives. There are seven members elected as the council by a vote by the people of Lh.Naifaru.
Apart from the council members who make decisions, civil servants who are appointed to implement the decisions taken by the council members are formed as an organization. Secretariate of Naifaru council is located at Naifaru island which is the capital island of Lhaviyani Atoll.

ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެކެވެ. މިކައުންސިލްގައި ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިތިބި 7 ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވައެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެއްވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން މިއިދާރާ އުފެދިފައިވަނީ ޅ.އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާރަށް ޅ.ނައިފަރުގައެވެ. މިއިދާރާގެ ޚިދުމަތްތައް އަމާޒުކުރެވިފައިވާނީ ހަމައެކަނި ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

Island Population

Last Updated At: 2021-12-30 19:00:00

Age Group Male Female Total
18 & Below 1002 994 1996
18 - 35 676 667 1343
36 - 64 1039 1032 2071
65 & Above 253 189 442
Total 2970 2882 5852

ރަށުގެ އާބާދީ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނީ: 2021-12-30 19:00:00

އުމުރު

ފިރިހެން

އަންހެން

ޖުމްލަ

18 އަހަރުން ދަށު

1002 994 1996

18 - 35

676 667 1343

36 - 64

1039 1032 2071

65 އަހަރުން މަތި

253 189 442

ޖުމްލަ

2970 2882 5852