ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފޮށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ރަޖިސްޓަރީ ޢާންމުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފޮށްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

Votelumah register koffaivaa fosheege mauloomaathu himeney registry aanmmu kurumaai register koffaivaa fottaai gulhigen shakuvaa hushahelhumuge furusathu hulhuvailun

1 month ago