ނައިފަރުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަށް ދާއިމީ އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި

naifaruge current ge khidhumathah dhimavefaiva massala ah dhaimee avas halleh hodhaidhinumah edhi

2 months ago