ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވި ސަރަޙައްދުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިވެދީފި

27 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގަ ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަޙައްދުގައި ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނާއި ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިވެދީފިއެވެ.

 

27 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގަ ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަޙައްދުގައި ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނާއި ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިވެދީފިއެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގަ ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަޙައްދުގައި ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނާއި ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިވެދީފިއެވެ.

ނައިފަރުގައި މަތީ ސާނަވީއާއި ހަމައަށް ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ މަދުރަސަތުލް އިފްތިތާޙުގެ ދެކުނުން، ވަޠަނިއްޔާ އެންޓަނާ ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ގެތަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުން ވަމުންދާކަމުގެ ޚަބަރު ދަންވަރު 1 ޖަހާކަށްހާއިރު ލިބުމާއި ގުޅިގެން، ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނާއި ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އޮފިސަރުން އެސަރަޙައްދަށް ދުރުވެ ފެންހިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް ފެންގަނޑު ހިއްކާ، އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުންވި “ނޫހަނދު” ކިޔާ ގެއަށް ދުރުވެ ވެލިބަސްތާ ޖަހައި އެގޭގެ މީހުން ޢާއްމު ޙާލަތަށް ގެނައުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގަ ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަޙައްދުގައި ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނާއި ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިވެދީފިއެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދަންވަރު ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގަ ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވި ސަރަޙައްދުގައި ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނާއި ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އެހީތެރިވެދީފިއެވެ.

 

މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތް ތަކަކީ ޝުކުރާއި ތަޢުރީފް ޙައްޤު ޚިދުމަތްތަކެކެވެ. މިފުރުޞަތުގައި ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނާއި ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ނައިފަރުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދެއްވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ނުހަނު އިޚުލާސްތެރި ކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.