އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ހުސްވެފައިވާ 2 މެމްބަރުންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު

އިޢުލާން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ

ޓެގްކުރެވިފައި: