ނައިފަރު ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް 2019 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ގެ މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނައުން

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު
ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅާ ފޯމް

އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)327-C/327/2019/196