ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަދި ދަތުރު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުޞޫލު

އުޞޫލު ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ