ޑައުންލޯޑު | ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑައުންލޯޑު

Pdf2 ފުރޮޅަށްވުރެ ގިނަ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލިޔުމަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގޭގައި/ތަނެއްގައި ކަރަންޓީނުކުރުމާ ގުޅޭ ޗެކްލިސްޓް


Pdfއެކިއެކި ލިޔުންތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު


Pdfއެއްގަމު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޒޯންފިޔަވައި އެހެންޒޯނެއްގައި ދުއްވުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfކޯވިޑް-19: 9 މީޓަރުން ދަށުގެ އުޅަނދު ފަހަރު ފަރުމަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އުޞޫލު


Pdfކޯވިޑް-19: ރަޖިސްޓްރީ ނުކުރާ ޑިންގީ ފަދަ ކުދި އުޅަނދުތަކަށް ދޫކުރެވޭ ވަގުތީ ހުއްދަ


Pdfކޯވިޑް-19: ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ ކަންކަމަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfކޯވިޑް-19: ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮޑީ ނަންބަރަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޗެކްލިސްޓް


Pdfކޯވިޑް-19: ފަރުމަހަށާއި ވެއްޔަށް އަދި ބަކަރިކާނާ ހޯދުމަށް ފުރާ އުޅަނދުފަހަރު ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި އުފަންވާ ކުދިން ރަށްވެއްސަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfމަގުކޮނުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯރމް


Pdfދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ހެދުމަށް އެދޭފޯމް


Pdfއުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަލުން ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް


Pdfބިންބިމާއި ގޯތި ގެދޮރުގެ ރަޖިސްޓަރީއާއި، ހިބަފަތާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާ ފޯރމް


Pdfބިމުގެ، ގޯތީގެ އަދި އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް