ޑައުންލޯޑު | ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑައުންލޯޑު

Pdfޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ބޯރޑްއަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފޯރމް


Pdfއުފަންދުވަހުގެ ރަޖިސްޓްރީ، އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަދި އުފަންވާ ކުދިން ރަށްވެއްސަކަށް ވުމަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfއުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް އަލުން ހެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް


Pdfދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑް ހެދުމަށް އެދޭފޯމް


Pdfބިމުގެ، ގޯތީގެ އަދި އިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfއެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfއަތޮޅުތެރޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޑޮމެސްޓިކް ސަރވަންޓެންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކޯޓާއަށް އެދޭ ތަންތަން ޗެކްކުރާ ފޯމް


Pdfއަތޮޅުތެރޭގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކަށް، ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ކޯޓާއަށް އެދޭ ތަންތަން ޗެކުކުރާ ފޯމް


Pdfގޭތެރޭ މަސައްކަތްތަކަށް ކޯޓާއަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfކޮމާޝަލް މަސައްކަތްތަކަށް ކޯޓާއަށް އެދޭ ފޯމު


Pdfމަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުގެ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް ހެއްދުމަށް އެދޭ ފޯމް


Pdfބޭންކު އެކައުންޓް ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމް (ޕެންޝަން)


Pdfޕެންޝަން ފައިސާ އިންޓަރެސް ނުލިބޭ އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމަށް އެދޭފޯމް


PdfApplication for expatriate registration of 20 or 40 years pension